Sex sites without registering - Gratis cam sex zonder in te loggen


De heer Schoevers noemt een aardig, geïllustreerd boekje op dit gebied : M. XXVII strijding van schadelijke insekten door zwammen en bak- teriën" in Tijdschr. In 1 863 beschreef W i n n e r t z eene soort als spinigera, waarvan het hypopygium in 1915 werd afgebeeld door Dziedzicki.

Een uitermate mooi en beknopt overzicht van de betrekkingen tusschen fungi en insecten vindt men in het goedkoope boekje van Ramsbottom, Fungi, An Intro- duction to Mycology, No. Hierin is het begrip fungus zeer ruim opgevat ; zelfs de gistcellen en hunne symbiose met de insecten zijn mede opgenomen. Daarover heeft hij eene studie gepubliceerd : ,, Iets over be- VERSLAG. De heer Bentinck vermeldt en vertoont het volgende : I. Een ex, van Pyrausta cilialis Hb., te Meerssen gevan- gen door Majoor J. echter meent, aan de hand van zijn materiaal wel te kunnen oplossen.

iilìl iiiiiii HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY DEC 2 1936 Tijdschrift voor Entomologie UITGEGEVEN DOOR De Nederlandsche Entomologische Vereenìoìno ONDER REDACTIE VAN PROF. Vooruitloopende op het re- sultaat van Spr.'s overleg met Edwards, meent hij dan ook reeds wel te kunnen zeggen, dat de soort spinuligera Lundstr. slechts één enkel Nederlandsch exemplaar onder oogen ge- had, afkomstig uit de collectie van ons medelid, den heer Scholten te Lobith.

Het plotseling over eene zoo groote uitge- strektheid zoo talrijk optreden is moeilijk te verklaren. "Zulke aberraties waren slechts bij goedartella bekend, en Dr. — ,, Reeds de half uitgekleurde individuen gaan VERSLAG. Het verkleuren, dus het verdwijnen van ,,de reeds aanw^ezige goudglans gedurende het leven, door ,, U vermeld, heb ik nooit waargenomen, ook niet bij langere ,, gevangenschap." ■ — Dit is eene belangrijke tegenstelling. ,, Materiaal : Al : talrijke uitgekleurde exemplaren $ $ en $ $ . Metriona catenata Boheman, Soenda-eilanden en Indie. te Leiden, overeen met Siphnus hector Stal, maar verschilt van deze twee in enkele opzichten. Ook het aantal soorten was vrij groot : gedurende vijf avonden werden op de stroop 64 soorten waargenomen, waaronder eenige zeer goede, nl.

btt^ ö 1936 VERSLAG VAN DE NEGEN-EN-ZESTIGSTE WINTERVERGADERING DER NEDERLANDSGHE ENTOMOLOGISGHE VEREENIGING, GEHOUDEN IN RESTAURANT „HET NIEUWE HUIS ", TE AMSTERDAM, OP ZONDAG 23 FEBRUARI 1936, DES MORGENS TE 11 UUR. Van de Acarina wordt ten opzichte van Epitetranychus altheae v. vermeld, dat deze mijt nog juist bijtijds kon bestreden worden in de hopproeftuinen te Amerongen en Rhenen met Calif ornische pap \]/^%, die het best bleek van eenige in allerijl beproefde middelen, toen de vaak met succes tegen spint gebruikte zwavellever hier om onnaspeurlijke redenen faalde (Verslag Plzk. Het is wel merkwaardig, dat men, blijkens een bericht in den ,, Anzeiger für Schädlingskunde" ook in Duitschland in vele boerderijen overlast van deze, tot voor enkele jaren onbekende mijt heeft ondervonden, en wel steeds onmiddellijk nadat het hooi was binnengebracht. Hiermede is het eiland Schouwen het derde Zeeuwsche eiland, waarop deze soort voorkomt. Van de lijst der Nederlandsche Microlepidoptera moeten vervallen : a. De vorm van deze overgebleven teekening komt geheel met die van brockeella overeen. Het voorloopige onderzoek leverde verrassende resultaten op. atrium komen zeer verschillend gevormde chitinestructuren voor. Toen Spr, de bedoelde Cassidine ontving, was zij geheel goud- glanzend. „ A4 : herbariummateriaal van Ipomoea leari, en „ bladeren, die de vreterij van de torren ver- „ toonen." — De soorten zijn, zooals eene vergelijking met het door Spaeth gedetermineerde materiaal uit de collectie van Spr.'s vader bleek : A. nog de volgende opmerkingen : Zij behoort tot het genus Siphnus, dat tot nu toe nog niet uit den Archipel bekend was, maar alleen uit Achter-Indië, Zij komt, met twee andere, ook uit het Mahakamgebied komende specimina uit het Mus. Juist in deze periode viel de Zomervergadering te Haam- stede, waar Spr. Het aantal vlinders, dat op de stroop kwam, was buitengewoon groot ; op enkele boomen zaten soms meer dan 100 exemplaren ; op één boom, die rijkelijk van stroop was voorzien, was het aantal op den boom zittende en er omheen vliegende vlinders zoo groot, dat het niet mogelijk was, hieromtrent eene eenigszins nauwkeurige schatting te doen ; het aantal zal ten minste 300 hebben bedragen.

verscheen Juni 1936 Aflevering 3 4 verscheen November 1936 INHOUD VAN HET NEGEN-EN-ZEVENTIGSTE DEEL Bladz. Vele van deze zwammen ontwikkelen zich uit larven, maar ook uit poppen, nymphae en volwassen insecten. laat eenige oudere en nieuwere geschriften circuleeren, waarin deze natuurwonderen afgebeeld en beschreven worden. Soms vertoont eene bepaalde soort inderdaad eene opvallende teekening, b.v. in handen kreeg, was er een, die de gele streep na- genoeg miste.

Röszier, Beiträge zur Kenntnis der Ameisen- fauna von Mitteleuropa. Teil der Arbeit: ,, Ein Versuch der systematischen Einteilung der mitteleuropäischen Tetramorium" 55—63 K. Het is eene Siphnussoort, tot de Tesseratomidae behoorende. '35 op de buitenplaats Moermond bij Renesse door Dr. Barendrecht gevangen, en wijkt sterk van den typischen vorm af, doordat de ronde vlekken vervloeid zijn, en een dwarsband vormen. Verschillende ex, van Goniodoma limoniella Stt., e.l. Erger is, dat ook de vleugelvlekken nogal kunnen wisselen en in den loop der jaren bovendien nog sterk verbleeken, zoodat men ook hieraan niet veel hou- vast heeft.

dit jaar in Zeeland, althans bij Haamstede, veel voor- kwam op wilde uien. De $ $ variëeren slechts eenigszins in de helderheid van de purpe- ren randen en in de breedte en helderheid van den zwarten band op de achtervleugels ; de ?